facebook

Regulamin Parkingu Niestrzeżonego
położonego w Warszawie ul. Lazurowa 67 – 71A

§1 Przedmiot umowy

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej jako Regulamin) regulują zasady korzystania z parkingu położonego w Warszawie, przy ulicy Lazurowej 67 – 71A, którego właścicielem jest City Park Warsaw Sp. z o.o. oraz Lazurowa 71 Sp. z o.o. (dalej jako Wydzierżawiający), z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Lazurowej 69.
 2. Właściciel zlecił świadczenie usług polegających na zarządzaniu Parkingiem firmie: City Parking Group S.A., z siedzibą w Grudziądzu, przy ulicy Budowlanych 3 86-300 Grudziądz (dalej jako Dzierżawca).
 3. Dzierżawca zezwala na użytkowanie Parkingu na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Poprzez wjazd na teren Parkingu użytkownik pojazdu (dalej jako Najemca) zawiera z Wydzierżawiającym umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu.
 5. Najemca poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki najmu i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na bezwzględne ich przestrzeganie, a w razie ich naruszenia – upoważnia Dzierżawcę do zastosowania sankcji zastrzeżonych w Regulaminie.
 6. Parking jest parkingiem płatnym niestrzeżonym.
 7. Parking jest czynny całodobowo, w każdy dzień tygodnia.

§2 Prawa i obowiązki Najemcy

 1. Najemca jest obowiązany, bezpośrednio po wjeździe na teren Parkingu i zajęciu miejsca parkingowego, do pobrania biletu w parkomacie, znajdującym się na terenie Parkingu. Bilet należy zachować do czasu opuszczenia parkingu lub umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu. Służby kontrolujące wniesienie opłat nie prowadzą sprzedaży biletów i nie mają prawa przyjmować jakichkolwiek pieniędzy od Najemcy.
 2. Najemca jest obowiązany do:
  1. pobrania biletu uprawniającego do darmowego postoju,
  2. uiszczenia w parkomacie umieszczonym na terenie Parkingu, stosownej opłaty parkingowej za korzystanie z Parkingu, według stawek określonych w Cenniku,
  3. przestrzegania obowiązującej na Parkingu organizacji ruchu oraz przepisów ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego, w szczególności ograniczenia prędkości do 10 km/h, jak również poleceń wydanych przez personel Dzierżawcy,
  4. przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,
  5. zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed kradzieżą i zniszczeniem,
  6. nienaruszania zakazów, o których mowa w § 4, ust. 5 poniżej,
  7. informowania Dzierżawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zdarzeniach na Parkingu, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu jego użytkowników bądź odpowiedzialnością Dzierżawcy, a w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach – do zawiadomienia Policji, służb medycznych lub innych właściwych podmiotów,
  8. przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Najemca miejsca parkingowego ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu cudzym znajdującym się na terenie Parkingu lub w mieniu Dzierżawcy, w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności za uszkodzenia lub zanieczyszczenia. W razie powstania szkody Najemca, którego zachowanie doprowadziło do powstania szkody lub któremu szkoda została wyrządzona, jest obowiązany do poinformowania Dzierżawcę o wynikłej szkodzie oraz do złożenia stosownych wyjaśnień co do okoliczności jej powstania, a na żądanie Dzierżawcy – również pisemnych oświadczeń.
 4. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej , zgodnej z Cennikiem - za naruszenie zasad korzystania z Parkingu wskazanych w § 4 ust. 2-5 Regulaminu. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Parkingu wskazanych w § 4 ust. 2-5 Regulaminu, wyznaczone przez Dzierżawcę służby kontrolne, pozostawią za wycieraczką pojazdu wezwanie do dokonania zapłaty kary umownej w określonej wysokości. Wystawcą kary umownej jest Dzierżawca.
 5. W przypadku braku ważnego biletu parkingowego Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej.
  1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości określonej w Cenniku oraz w terminie określonym na zawiadomieniu. W uzasadnionych przypadkach, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nieopłacona w terminie opłata dodatkowa lub kara umowna z tytułu naruszenia zasad Regulaminu określonych w §4 ust. 2-5, mogą być dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych właściciela pojazdu uzyskanych z CEPiK. W uzasadnionych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Najemca może zostać dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych właściciela Pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w par. 6 rozporządzenia MMSWiA z dnia 19.09.2001 roku w sprawie centralnej ewidencji pojazdów, a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej Dzierżawcy wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji.
 6. Jeden bilet parkingowy upoważnia do zajęcia jednego miejsca postojowego, przy czym Najemca jest zobowiązany do parkowania pojazdu w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi pojazdu zaparkowanego na sąsiednim miejscu swobodny wjazd i wyjazd oraz wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.
 7. Jeżeli po upływie okresu 12 godzin parkowania, licząc od naliczenia kary umownej, dany pojazd nie opuści terenu Parkingu i nie zostanie uiszczona opłata za parkowanie, wówczas Dzierżawca jest uprawniony do naliczenia kolejnej kary umownej.

§3 Prawa i obowiązki Dzierżawcy

 1. Za korzystanie z Parkingu, Dzierżawca pobiera od Najemcy opłatę, zgodnie z aktualnym cennikiem, wywieszonym na terenie Parkingu.
 2. Dzierżawca jest obowiązany do niezwłocznego usuwania nieprawidłowości zgłaszanych przez Najemców, za które odpowiedzialność ponosi Dzierżawca.
 3. Na Wydzierżawiającym oraz Dzierżawcy nie ciąży obowiązek sprawowania pieczy nad pozostawionymi przez użytkowników Parkingu pojazdami i rzeczami ruchomymi w nich się znajdującymi bądź ich przechowywania.
 4. Wydzierżawiający oraz Dzierżawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 5. Wydzierżawiający oraz Dzierżawca nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych parkingowych, spowodowanych przez osoby korzystające z Parkingu.
 6. Dzierżawca jest uprawniony do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu i oddania go do odpłatnego przechowania na parking strzeżony, co nastąpi na koszt i ryzyko osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu, znajdującego się na Parkingu, w przypadku:
  1. zaparkowania pojazdu z naruszeniem znaków pionowych lub poziomych usytuowanych na Parkingu,
  2. pozostawienia pojazdu w miejscu utrudniającym lub blokującym ruch na terenie Parkingu,
  3. zaparkowania pojazdu poza wyznaczonymi w tym celu miejscami parkingowymi, albo na więcej niż jednym miejscu postojowym lub w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (bez ważnej karty parkingowej),
  4. pozostawienia pojazdu na Parkingu poza godzinami otwarcia Parkingu (gdyby takie wystąpiły, co zostanie zakomunikowane z wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji przy wjeździe na teren Parkingu),
  5. gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia.
 7. Działanie lub zaniechanie Użytkownika pojazdu, znajdującego się na terenie Parkingu, skutkujące wystąpieniem którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 6 powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na usunięcie pojazdu z Parkingu na jego koszt i ryzyko.
 8. Usunięcie pojazdu nie wyłącza odpowiedzialności osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu za szkody poniesione przez Dzierżawcę bądź osoby trzecie w związku z niezgodnym z Regulaminem zachowaniem Użytkownika pojazdu.
 9. Administratorem danych osobowych jest Dzierżawca. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest opisana na urządzeniach parkingowych, funkcjonujących na terenie Parkingu.

§4 Szczegółowe zasady korzystania z Parkingu

 1. Na Parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. Nr 450).
 2. Parkowanie odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy pojazdów, posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu, za przednią szybą wewnątrz samochodu.
 4. Po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym, Najemca powinien go unieruchomić, wyłączyć zapłon i światła, zamknąć okna, drzwi i bagażnik, oraz wyłączyć pozostawione w pojeździe urządzenia radiofoniczne.
 5. Na terenie Parkingu zabrania się:
  1. pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi lub w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający wyjazd lub wjazd innym osobom korzystającym z Parkingu oraz wsiadanie i wysiadanie z innego pojazdu,
  2. mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych oraz dokonywania napraw,
  3. uzupełniania zbiorników paliwa,
  4. pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem,
  5. prowadzenia pojazdów bez włączonych świateł mijania lub dziennych,
  6. pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym wartościowych rzeczy ruchomych,
  7. pozostawienia w pojeździe – w czasie postoju na miejscu parkingowym – dzieci oraz zwierząt bez opieki,
  8. palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
  9. wjazdu na teren Parkingu pojazdów:
   • przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
   • z nieszczelnym układem paliwowym/hamulcowym itp.,
   • o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
   • z naczepami i przyczepami,
   • campingowych (campervan),
  10. prowadzenia działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, w tym organizowanie zgromadzeń publicznych oraz jakichkolwiek innych manifestacji,
  11. przeprowadzania ankiet lub działalności podobnej,
  12. prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaży,
  13. spożywania alkoholu lub substancji odurzających,
  14. uprawiania sportu,
  15. przebywania na trawnikach lub innych terenach przyległych.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Parkingu oraz Cennik są wywieszone przed wjazdem na parking oraz na terenie Parkingu.
 2. Przedmiotowy Parking nie stanowi części strefy płatnego parkowania na drogach publicznych.
 3. Informacji o funkcjonowaniu Parkingu udziela się pod numerem telefonu 56 663 76 32.
 4. Wjazd na teren Parkingu i pozostawienie na nim pojazdu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika pojazdu o zapoznaniu się z obowiązującym Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści w całości.
 5. Dzierżawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w Regulaminie kar umownych.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik.

Cennik

 1. Opłaty za korzystanie z parkingu:
  • bezpłatne parkowanie przez 3h dla klientów sklepów i punktów usługowych mieszczących się w CH City Park, CH Lazurowa Park i Biedronka po wprowadzeniu nr rejestracyjnego i pobraniu biletu raz na dobę,
  • po upływie bezpłatnego czasu za pierwszą rozpoczętą godzinę: 4 zł,
  • za każdą następną rozpoczętą godzinę: 4 zł,

  ABONAMENTY:
  • Standard 24 godzinny : 300 zł
  • Nocny w godzinach od 22:00 do 7:00 : 150 zł

  Kara umowna za nie przestrzeganie postanowień Regulaminu Parkingu Niestrzeżonego położonego w Warszawie, ul. Lazurowa 67 – 71A,
  • opłacona do 5 dni roboczych od wystawienia : 100 zł
  • opłacona po 5 dniu roboczym od wystawienia : 150 zł
  • POJAZDY ELEKTRYCZNE korzystające z znajdujących się na terenie parkingu stacji ładowania pojazdów są zwolnione z opłaty parkingowej

Bilet należy zachować do czasu opuszczenia parkingu lub umieścić go w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu.